D4Xrf325 DNA segment, Chr 4, XREFdb 325 MGI:107324 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D4Xrf328 DNA segment, Chr 4, XREFdb 328 MGI:1313280 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D4Xrf331 DNA segment, Chr 4, XREFdb 331 MGI:107323 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D4Xrf342 DNA segment, Chr 4, XREFdb 342 MGI:107322 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D4Xrf366 DNA segment, Chr 4, XREFdb 366 MGI:107630 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D4Xrf387 DNA segment, Chr 4, XREFdb 387 MGI:107903 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D4Xrf39 DNA segment, Chr 4, XREFdb 39 MGI:105259 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D4Xrf393 DNA segment, Chr 4, XREFdb 393 MGI:107902 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D4Xrf422 DNA segment, Chr 4, XREFdb 422 MGI:108556 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D4Xrf431 DNA segment, Chr 4, XREFdb 431 MGI:108555 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D4Xrf451 DNA segment, Chr 4, XREFdb 451 MGI:1098554 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D4Xrf472 DNA segment, Chr 4, XREFdb 472 MGI:1196360 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D4Xrf497 DNA segment, Chr 4, XREFdb 497 MGI:1289251 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D4Xrf534 DNA segment, Chr 4, XREFdb 534 MGI:1261824 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D4Xrf562 DNA segment, Chr 4, XREFdb 562 MGI:1289334 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D4Xrf585 DNA segment, Chr 4, XREFdb 585 MGI:1329048 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D4Xrf604 DNA segment, Chr 4, XREFdb 604 MGI:1336206 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D4Xrf8 DNA segment, Chr 4, XREFdb 8 MGI:105258 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D4Xrf86 DNA segment, Chr 4, XREFdb 86 MGI:105257 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D4Xrf90 DNA segment, Chr 4, XREFdb 90 MGI:105256 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D4Xrf93 DNA segment, Chr 4, XREFdb 93 MGI:105255 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Cntln centlein, centrosomal protein MGI:2443104 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D530014G21Rik RIKEN cDNA D530014G21 gene MGI:1925967 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D530015H24Rik RIKEN cDNA D530015H24 gene MGI:1925965 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D530017H19Rik RIKEN cDNA D530017H19 gene MGI:1925963 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D530018E20Rik RIKEN cDNA D530018E20 gene MGI:1926117 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D530031A16Rik RIKEN cDNA D530031A16 gene MGI:1925974 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Atad2b ATPase family, AAA domain containing 2B MGI:2444798 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D530033B14Rik RIKEN cDNA D530033B14 gene MGI:1925824 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Utp23 UTP23 small subunit processome component MGI:1925831 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D530033K05Rik RIKEN cDNA D530033K05 gene MGI:1925972 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D530034E23Rik RIKEN cDNA D530034E23 gene MGI:1925969 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D530035G10Rik RIKEN cDNA D530035G10 gene MGI:1925970 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D530037H12Rik RIKEN cDNA D530037H12 gene MGI:2138683 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D530037P16Rik RIKEN cDNA D530037P16 gene MGI:1925823 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D530039A21Rik RIKEN cDNA D530039A21 gene MGI:1925834 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D530043N20Rik RIKEN cDNA D530043N20 gene MGI:1925829 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D530049I02Rik RIKEN cDNA D530049I02 gene MGI:1925968 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Pramef12os PRAME family member 12, opposite strand MGI:1925973 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Abb2e DNA segment, Chr 5, Abbott 2 expressed MGI:107747 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Abb3 DNA segment, Chr 5, Abbott 3 MGI:2152148 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Aia1 DNA segment, Chr 5, Alexander I. Agoulnik 1 MGI:1329046 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Bay1 DNA segment, Chr 5, Baylor 1 MGI:107401 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Ber1 DNA segment, Chr 5, Bernstein 1 MGI:105574 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Ber10 DNA segment, Chr 5, Bernstein 10 MGI:109418 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Ber2 DNA segment, Chr 5, Bernstein 2 MGI:109417 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Ber3 DNA segment, Chr 5, Bernstein 3 MGI:109416 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Ber4 DNA segment, Chr 5, Bernstein 4 MGI:109415 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Ber5 DNA segment, Chr 5, Bernstein 5 MGI:109414 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Ber6 DNA segment, Chr 5, Bernstein 6 MGI:109413 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Ber7 DNA segment, Chr 5, Bernstein 7 MGI:109412 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Ber8 DNA segment, Chr 5, Bernstein 8 MGI:109411 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Ber9 DNA segment, Chr 5, Bernstein 9 MGI:109410 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Bir1 DNA segment, Chr 5, Birkenmeier 1 MGI:93104 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Bir10 DNA segment, Chr 5, Birkenmeier 10 MGI:93105 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Bir11 DNA segment, Chr 5, Birkenmeier 11 MGI:93106 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Bir12 DNA segment, Chr 5, Birkenmeier 12 MGI:93107 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Bir13 DNA segment, Chr 5, Birkenmeier 13 MGI:93108 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Bir14 DNA segment, Chr 5, Birkenmeier 14 MGI:93109 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Bir15 DNA segment, Chr 5, Birkenmeier 15 MGI:93110 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Bir16 DNA segment, Chr 5, Birkenmeier 16 MGI:93111 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Bir17 DNA segment, Chr 5, Birkenmeier 17 MGI:93112 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Bir18 DNA segment, Chr 5, Birkenmeier 18 MGI:93113 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Bir19 DNA segment, Chr 5, Birkenmeier 19 MGI:93114 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Bir2 DNA segment, Chr 5, Birkenmeier 2 MGI:93115 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Bir20 DNA segment, Chr 5, Birkenmeier 20 MGI:93116 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Bir21 DNA segment, Chr 5, Birkenmeier 21 MGI:93117 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Bir22 DNA segment, Chr 5, Birkenmeier 22 MGI:93118 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Bir3 DNA segment, Chr 5, Birkenmeier 3 MGI:93119 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Bir4 DNA segment, Chr 5, Birkenmeier 4 MGI:93120 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Bir5 DNA segment, Chr 5, Birkenmeier 5 MGI:93121 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Bir6 DNA segment, Chr 5, Birkenmeier 6 MGI:93122 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Bir7 DNA segment, Chr 5, Birkenmeier 7 MGI:93123 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Bir8 DNA segment, Chr 5, Birkenmeier 8 MGI:93124 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Bir9 DNA segment, Chr 5, Birkenmeier 9 MGI:93125 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Bne1 DNA segment, Chr 4, Babraham Neuroendocrinology 1 MGI:2152184 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Bne2 DNA segment, Chr 4, Babraham Neuroendocrinology 2 MGI:2152185 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Buc1 DNA segment, Chr 5, Bucan 1 MGI:93126 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Buc10 DNA segment, Chr 5, Bucan 10 MGI:1343487 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Buc11 DNA segment, Chr 5, Bucan 11 MGI:1343477 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Buc12 DNA segment, Chr 5, Bucan 12 MGI:1343490 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Buc13 DNA segment, Chr 5, Bucan 13 MGI:1343494 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Buc14 DNA segment, Chr 5, Bucan 14 MGI:1343493 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Buc15 DNA segment, Chr 5, Bucan 15 MGI:1343492 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Buc16 DNA segment, Chr 5, Bucan 16 MGI:1343484 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Buc17 DNA segment, Chr 5, Bucan 17 MGI:1343483 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Buc18 DNA segment, Chr 5, Bucan 18 MGI:1343469 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Buc19 DNA segment, Chr 5, Bucan 19 MGI:1343462 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Buc2 DNA segment, Chr 5, Bucan 2 MGI:99820 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Buc20 DNA segment, Chr 5, Bucan 20 MGI:1343488 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Buc21 DNA segment, Chr 5, Bucan 21 MGI:1343480 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Buc22 DNA segment, Chr 5, Bucan 22 MGI:1343481 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Buc23 DNA segment, Chr 5, Bucan 23 MGI:1343482 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Buc25 DNA segment, Chr 5, Bucan 25 MGI:1343476 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Buc27 DNA segment, Chr 5, Bucan 27 MGI:1343478 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Buc28 DNA segment, Chr 5, Bucan 28 MGI:1343465 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Buc29 DNA segment, Chr 5, Bucan 29 MGI:1343471 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Buc3 DNA segment, Chr 5, Bucan 3 MGI:99819 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Buc30e DNA segment, Chr 5, Bucan 30 expressed MGI:1343499 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Buc31 DNA segment, Chr 5, Bucan 31 MGI:1343497 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Buc32 DNA segment, Chr 5, Bucan 32 MGI:1343491 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Buc33 DNA segment, Chr 5, Bucan 33 MGI:1343495 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Buc34 DNA segment, Chr 5, Bucan 34 MGI:1343486 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Buc35 DNA segment, Chr 5, Bucan 35 MGI:1343475 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Buc36 DNA segment, Chr 5, Bucan 36 MGI:1343470 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Buc37 DNA segment, Chr 5, Bucan 37 MGI:1343472 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Buc38 DNA segment, Chr 5, Bucan 38 MGI:1343466 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Buc4 DNA segment, Chr 5, Bucan 4 MGI:104338 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Buc45 DNA segment, Chr 5, Bucan 45 MGI:1860109 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Buc46 DNA segment, Chr 5, Bucan 46 MGI:1860110 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Buc47 DNA segment, Chr 5, Bucan 47 MGI:1860111 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Buc48 DNA segment, Chr 5, Bucan 48 MGI:1860112 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Buc49 DNA segment, Chr 5, Bucan 49 MGI:1860113 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Buc5 DNA segment, Chr 5, Bucan 5 MGI:1316718 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Buc50 DNA segment, Chr 5, Bucan 50 MGI:1860114 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Buc51 DNA segment, Chr 5, Bucan 51 MGI:1860115 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Buc52 DNA segment, Chr 5, Bucan 52 MGI:1860116 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Buc53 DNA segment, Chr 5, Bucan 53 MGI:1860117 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Buc6 DNA segment, Chr 5, Bucan 6 MGI:1343496 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Buc7 DNA segment, Chr 5, Bucan 7 MGI:1343473 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Buc8 DNA segment, Chr 5, Bucan 8 MGI:1343468 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Buc9 DNA segment, Chr 5, Bucan 9 MGI:1343467 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Bwg0670e DNA segment, Chr 5, Brigham & Women's Genetics 0670 expressed MGI:106487 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Bwg0676e DNA segment, Chr 5, Brigham & Women's Genetics 0676 expressed MGI:106486 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Bwg1346e DNA segment, Chr 5, Brigham & Women's Genetics 1346 expressed MGI:106483 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Byu1 DNA segment, Chr 5, Brigham Young University 1 MGI:93127 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Byu2 DNA segment, Chr 5, Brigham Young University 2 MGI:93128 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Byu3 DNA segment, Chr 5, Brigham Young University 3 MGI:93129 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Byu4 DNA segment, Chr 5, Brigham Young University 4 MGI:93130 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Byu5 DNA segment, Chr 5, Brigham Young University 5 MGI:93131 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Char239 DNA segment, Chr 5, Charest 239 MGI:2152078 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Char242 DNA segment, Chr 5, Charest 242 MGI:2152077 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Char250 DNA segment, Chr 5, Charest 250 MGI:2152079 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Char60 DNA segment, Chr 5, Charest 60 MGI:2152080 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Cph1 DNA segment, Chr 5, CEPH 1 MGI:93132 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Cph10 DNA segment, Chr 5, CEPH 10 MGI:93133 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Cph11 DNA segment, Chr 5, CEPH 11 MGI:93134 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Cph12 DNA segment, Chr 5, CEPH 12 MGI:93135 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Cph13 DNA segment, Chr 5, CEPH 13 MGI:93136 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Cph14 DNA segment, Chr 5, CEPH 14 MGI:93137 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Cph15 DNA segment, Chr 5, CEPH 15 MGI:93138 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Cph16 DNA segment, Chr 5, CEPH 16 MGI:93139 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Cph17 DNA segment, Chr 5, CEPH 17 MGI:93140 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Cph18 DNA segment, Chr 5, CEPH 18 MGI:93141 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Cph19 DNA segment, Chr 5, CEPH 19 MGI:93142 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Cph2 DNA segment, Chr 5, CEPH 2 MGI:93143 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Cph3 DNA segment, Chr 5, CEPH 3 MGI:93144 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Cph4 DNA segment, Chr 5, CEPH 4 MGI:93145 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Cph5 DNA segment, Chr 5, CEPH 5 MGI:93146 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Cph6 DNA segment, Chr 5, CEPH 6 MGI:93147 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Cph7 DNA segment, Chr 5, CEPH 7 MGI:93148 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Cph8 DNA segment, Chr 5, CEPH 8 MGI:93149 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Cph9 DNA segment, Chr 5, CEPH 9 MGI:93150 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Cur1 DNA segment, Chr 5, Curran 1 MGI:102627 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Dcr1 DNA segment, Chr 5, Derry C. Roopenian 1 MGI:3615672 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Dcr2 DNA segment, Chr 5, Derry C. Roopenian 2 MGI:3615673 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Dcr3 DNA segment, Chr 5, Derry C. Roopenian 3 MGI:3615674 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Dcr4 DNA segment, Chr 5, Derry C. Roopenian 4 MGI:3615675 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Dcr5 DNA segment, Chr 5, Derry C. Roopenian 5 MGI:3615676 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Dcr6 DNA segment, Chr 5, Derry C. Roopenian 6 MGI:3615677 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Dcr7 DNA segment, Chr 5, Derry C. Roopenian 7 MGI:3615678 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Dcr8 DNA segment, Chr 5, Derry C. Roopenian 8 MGI:3615679 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Dcw13 DNA segment, Chr 5, D. C. Ward 13 MGI:93151 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Dcw17 DNA segment, Chr 5, D. C. Ward 17 MGI:93152 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Dcw6 DNA segment, Chr 5, D. C. Ward 6 MGI:93153 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Dmo1 DNA segment, Chr 5, David Ornitz 1 MGI:2152890 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Dmo2 DNA segment, Chr 5, David Ornitz 2 MGI:2152896 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Dmo3 DNA segment, Chr 5, David Ornitz 3 MGI:2152898 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Dmo4 DNA segment, Chr 5, David Ornitz 4 MGI:2152900 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Dmo5 DNA segment, Chr 5, David Ornitz 5 MGI:2152902 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Dmo6 DNA segment, Chr 5, David Ornitz 6 MGI:2152918 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Dmo7 DNA segment, Chr 5, David Ornitz 7 MGI:2152922 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Dmo8 DNA segment, Chr 5, David Ornitz 8 MGI:2152926 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Ertd102e DNA segment, Chr 5, ERATO Doi 102, expressed MGI:1098631 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Ertd121e DNA segment, Chr 5, ERATO Doi 121, expressed MGI:1098740 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Sepsecs Sep (O-phosphoserine) tRNA:Sec (selenocysteine) tRNA synthase MGI:1098791 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Ertd159e DNA segment, Chr 5, ERATO Doi 159, expressed MGI:1098805 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Ertd163e DNA segment, Chr 5, ERATO Doi 163, expressed MGI:1098593 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Ertd215e DNA segment, Chr 5, ERATO Doi 215, expressed MGI:1098730 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Ertd236e DNA segment, Chr 5, ERATO Doi 236, expressed MGI:1098814 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Ertd255e DNA segment, Chr 5, ERATO Doi 255, expressed MGI:1098598 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Ertd301e DNA segment, Chr 5, ERATO Doi 301, expressed MGI:1098822 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Ficd FIC domain containing MGI:1098550 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Ertd422e DNA segment, Chr 5, ERATO Doi 422, expressed MGI:1196253 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Ertd440e DNA segment, Chr 5, ERATO Doi 440, expressed MGI:1196367 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Ertd470e DNA segment, Chr 5, ERATO Doi 470, expressed MGI:1196347 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Ertd477e DNA segment, Chr 5, ERATO Doi 477, expressed MGI:1196313 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Ertd505e DNA segment, Chr 5, ERATO Doi 505, expressed MGI:1261842 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Ertd521e DNA segment, Chr 5, ERATO Doi 521, expressed MGI:1261844 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Ertd525e DNA segment, Chr 5, ERATO Doi 525, expressed MGI:1261798 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Ertd543e DNA segment, Chr 5, ERATO Doi 543, expressed MGI:1261881 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Ertd560e DNA segment, Chr 5, ERATO Doi 560, expressed MGI:1261883 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Ertd566e DNA segment, Chr 5, ERATO Doi 566, expressed MGI:1277135 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Ertd577e DNA segment, Chr 5, ERATO Doi 577, expressed MGI:1261918 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Ertd579e DNA segment, Chr 5, ERATO Doi 579, expressed MGI:1261849 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Ankle2 ankyrin repeat and LEM domain containing 2 MGI:1261856 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Stbd1 starch binding domain 1 MGI:1261768 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Ertd605e DNA segment, Chr 5, ERATO Doi 605, expressed MGI:1277165 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Ertd615e DNA segment, Chr 5, ERATO Doi 615, expressed MGI:1277236 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Ertd683e DNA segment, Chr 5, ERATO Doi 683, expressed MGI:1277132 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Ertd700e DNA segment, Chr 5, ERATO Doi 700, expressed MGI:1277158 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Ertd77e DNA segment, Chr 5, ERATO Doi 77, expressed MGI:1098698 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Ertd798e DNA segment, Chr 5, ERATO Doi 798, expressed MGI:1289173 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Fcr1 DNA segment, Chr 5, Frederick Cancer Research Center 1 MGI:2151418 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Fcr10 DNA segment, Chr 5, Frederick Cancer Research Center 10 MGI:2151410 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Fcr11 DNA segment, Chr 5, Frederick Cancer Research Center 1 MGI:2151417 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Fcr2 DNA segment, Chr 5, Frederick Cancer Research Center 2 MGI:2151415 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Fcr3 DNA segment, Chr 5, Frederick Cancer Research Center 3 MGI:2151414 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Fcr4 DNA segment, Chr 5, Frederick Cancer Research Center 4 MGI:2151419 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Fcr5 DNA segment, Chr 5, Frederick Cancer Research Center 5 MGI:2151411 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Fcr6 DNA segment, Chr 5, Frederick Cancer Research Center 6 MGI:2151412 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Fcr7 DNA segment, Chr 5, Frederick Cancer Research Center 7 MGI:2151420 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Fcr8 DNA segment, Chr 5, Frederick Cancer Research Center 8 MGI:2151421 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Fcr9 DNA segment, Chr 5, Frederick Cancer Research Center 9 MGI:2151413 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Fla1 DNA segment, Chr 5, Flaherty 1 MGI:103256 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Fla2 DNA segment, Chr 5, Flaherty 2 MGI:103255 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Ggc1e DNA segment, Chr 5, G. Consalez 1, expressed MGI:108552 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5H0S2256E DNA segment, Chr 5, human D0S2256E MGI:93154 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5H4S181E DNA segment, Chr 5, human D4S181E, expressed MGI:99697 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5H4S62 DNA segment, Chr 5, human D4S62 MGI:93157 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5H4S76 DNA segment, Chr 5, human D4S76 MGI:93158 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5H4S80 DNA segment, Chr 5, human D4S80 MGI:93159 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5H4S95 DNA segment, Chr 5, human D4S95 MGI:99696 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Hun1 DNA segment, Chr 5, Hunter 1 MGI:101552 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Hun10 DNA segment, Chr 5, Hunter 10 MGI:101551 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Hun11 DNA segment, Chr 5, Hunter 11 MGI:101550 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Hun12 DNA segment, Chr 5, Hunter 12 MGI:101549 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Hun13 DNA segment, Chr 5, Hunter 13 MGI:103503 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Hun14 DNA segment, Chr 5, Hunter 14 MGI:103502 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Hun15 DNA segment, Chr 5, Hunter 15 MGI:103501 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Hun16 DNA segment, Chr 5, Hunter 16 MGI:103500 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Hun17 DNA segment, Chr 5, Hunter 17 MGI:103499 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Hun18 DNA segment, Chr 5, Hunter 18 MGI:103498 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Hun19 DNA segment, Chr 5, Hunter 19 MGI:103497 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Hun2 DNA segment, Chr 5, Hunter 2 MGI:101548 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Hun20 DNA segment, Chr 5, Hunter 20 MGI:103496 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Hun21 DNA segment, Chr 5, Hunter 21 MGI:103495 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Hun22 DNA segment, Chr 5, Hunter 22 MGI:103494 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Hun23 DNA segment, Chr 5, Hunter 23 MGI:103493 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Hun24 DNA segment, Chr 5, Hunter 24 MGI:103492 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Hun25 DNA segment, Chr 5, Hunter 25 MGI:103491 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Hun26 DNA segment, Chr 5, Hunter 26 MGI:103490 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Hun27 DNA segment, Chr 5, Hunter 27 MGI:103489 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Hun28 DNA segment, Chr 5, Hunter 28 MGI:103488 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Hun29 DNA segment, Chr 5, Hunter 29 MGI:103487 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Hun3 DNA segment, Chr 5, Hunter 3 MGI:101547 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Hun30 DNA segment, Chr 5, Hunter 30 MGI:103486 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Hun31 DNA segment, Chr 5, Hunter 31 MGI:103485 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Hun32 DNA segment, Chr 5, Hunter 32 MGI:103484 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Hun33 DNA segment, Chr 5, Hunter 33 MGI:103483 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Hun34 DNA segment, Chr 5, Hunter 34 MGI:103482 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Hun35 DNA segment, Chr 5, Hunter 35 MGI:103481 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Hun36 DNA segment, Chr 5, Hunter 36 MGI:103480 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Hun37 DNA segment, Chr 5, Hunter 37 MGI:103479 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Hun38 DNA segment, Chr 5, Hunter 38 MGI:103478 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Hun39 DNA segment, Chr 5, Hunter 39 MGI:103477 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Hun4 DNA segment, Chr 5, Hunter 4 MGI:101546 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Hun5 DNA segment, Chr 5, Hunter 5 MGI:101545 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Hun6 DNA segment, Chr 5, Hunter 6 MGI:101544 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Hun7 DNA segment, Chr 5, Hunter 7 MGI:101543 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Hun8 DNA segment, Chr 5, Hunter 8 MGI:101542 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Hun9 DNA segment, Chr 5, Hunter 9 MGI:101541 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5J1 DNA segment, Chr 5, Jackson Laboratory 1 MGI:93160 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5J2 DNA segment, Chr 5, Jackson Laboratory 2 MGI:93161 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5J3 DNA segment, Chr 5, Jackson Laboratory 3 MGI:93162 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5J4 DNA segment, Chr 5, Jackson Laboratory 4 MGI:93163 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Jcs11 DNA segment, Chr 5, John C. Schimenti 11 MGI:1261793 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Jcs29 DNA segment, Chr 5, John C. Schimenti 29 MGI:1313306 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Jcs30 DNA segment, Chr 5, John C. Schimenti 30 MGI:3610317 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Jcs300 DNA segment, Chr 5, John C. Schimenti 300 MGI:3615692 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Jcs301 DNA segment, Chr 5, John C. Schimenti 301 MGI:3615693 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Jcs302 DNA segment, Chr 5, John C. Schimenti 302 MGI:3615694 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Jcs303 DNA segment, Chr 5, John C. Schimenti 303 MGI:3615695 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Jcs304 DNA segment, Chr 5, John C. Schimenti 304 MGI:3615696 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Jcs305 DNA segment, Chr 5, John C. Schimenti 305 MGI:3615697 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Jcs306 DNA segment, Chr 5, John C. Schimenti 306 MGI:3615698 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Jcs307 DNA segment, Chr 5, John C. Schimenti 307 MGI:3615699 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Jcs308 DNA segment, Chr 5, John C. Schimenti 308 MGI:3615700 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Jcs309 DNA segment, Chr 5, John C. Schimenti 309 MGI:3615701 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Jcs31 DNA segment, Chr 5, John C. Schimenti 31 MGI:3610318 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Jcs310 DNA segment, Chr 5, John C. Schimenti 310 MGI:3615702 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Jcs311 DNA segment, Chr 5, John C. Schimenti 311 MGI:3615967 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Jcs312 DNA segment, Chr 5, John C. Schimenti 312 MGI:3615968 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Jcs313 DNA segment, Chr 5, John C. Schimenti 313 MGI:3615969 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Jcs32 DNA segment, Chr 5, John C. Schimenti 32 MGI:3610319 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Jcs33 DNA segment, Chr 5, John C. Schimenti 33 MGI:3610320 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Jcs34 DNA segment, Chr 5, John C. Schimenti 34 MGI:3610321 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Jcs35 DNA segment, Chr 5, John C. Schimenti 35 MGI:3610322 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Jcs36 DNA segment, Chr 5, John C. Schimenti 36 MGI:3610323 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Jcs37 DNA segment, Chr 5, John C. Schimenti 37 MGI:3610324 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Jcs38 DNA segment, Chr 5, John C. Schimenti 38 MGI:3610325 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Jcs39 DNA segment, Chr 5, John C. Schimenti 39 MGI:3610326 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Jcs40 DNA segment, Chr 5, John C. Schimenti 40 MGI:3610327 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Jcs41 DNA segment, Chr 5, John C. Schimenti 41 MGI:3610328 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Jcs42 DNA segment, Chr 5, John C. Schimenti 42 MGI:3610329 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Jcs43 DNA segment, Chr 5, John C. Schimenti 43 MGI:3610330 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Jcs44 DNA segment, Chr 5, John C. Schimenti 44 MGI:3610331 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Jcs45 DNA segment, Chr 5, John C. Schimenti 45 MGI:3610332 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Jcs46 DNA segment, Chr 5, John C. Schimenti 46 MGI:3610333 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Jcs47 DNA segment, Chr 5, John C. Schimenti 47 MGI:3610334 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Jcs48 DNA segment, Chr 5, John C. Schimenti 48 MGI:3610335 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Jcs49 DNA segment, Chr 5, John C. Schimenti 49 MGI:3610336 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Jcs50 DNA segment, Chr 5, John C. Schimenti 50 MGI:3610337 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Jcs51 DNA segment, Chr 5, John C. Schimenti 51 MGI:3610338 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Jcs52 DNA segment, Chr 5, John C. Schimenti 52 MGI:3610339 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Jcs53 DNA segment, Chr 5, John C. Schimenti 53 MGI:3610340 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Jcs54 DNA segment, Chr 5, John C. Schimenti 54 MGI:3610341 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Jcs55 DNA segment, Chr 5, John C. Schimenti 55 MGI:3610342 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Jcs56 DNA segment, Chr 5, John C. Schimenti 56 MGI:3610343 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Jcs57 DNA segment, Chr 5, John C. Schimenti 57 MGI:3610344 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Jcs58 DNA segment, Chr 5, John C. Schimenti 58 MGI:3610345 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Jcs59 DNA segment, Chr 5, John C. Schimenti 59 MGI:3610346 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Jcs60 DNA segment, Chr 5, John C. Schimenti 60 MGI:3610347 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Jcs61 DNA segment, Chr 5, John C. Schimenti 61 MGI:3610348 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Jcs62 DNA segment, Chr 5, John C. Schimenti 62 MGI:3610349 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Jcs63 DNA segment, Chr 5, John C. Schimenti 63 MGI:3610350 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Jcs64 DNA segment, Chr 5, John C. Schimenti 64 MGI:3610351 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Jcs65 DNA segment, Chr 5, John C. Schimenti 65 MGI:3610352 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Jcs66 DNA segment, Chr 5, John C. Schimenti 66 MGI:3610353 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Jcs67 DNA segment, Chr 5, John C. Schimenti 67 MGI:3610354 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Jcs68 DNA segment, Chr 5, John C. Schimenti 68 MGI:3610355 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Jcs69 DNA segment, Chr 5, John C. Schimenti 69 MGI:3610356 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Jcs70 DNA segment, Chr 5, John C. Schimenti 70 MGI:3610357 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Jcs71 DNA segment, Chr 5, John C. Schimenti 71 MGI:3610358 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Jcs72 DNA segment, Chr 5, John C. Schimenti 72 MGI:3610359 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Jcs73 DNA segment, Chr 5, John C. Schimenti 73 MGI:3610360 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Jcs74 DNA segment, Chr 5, John C. Schimenti 74 MGI:3610361 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Jcs75 DNA segment, Chr 5, John C. Schimenti 75 MGI:3610362 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Jcs76 DNA segment, Chr 5, John C. Schimenti 76 MGI:3610363 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Jor1 DNA segment, Chr 5, Barbara Jordan 1 MGI:2135904 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Jpk1 DNA segment, Chr 5, Japan, Kominami 1 MGI:102715 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Jpk2 DNA segment, Chr 5, Japan, Kominami 2 MGI:102714 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Jpk3 DNA segment, Chr 5, Japan, Kominami 3 MGI:102713 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Jpk4 DNA segment, Chr 5, Japan, Kominami 4 MGI:102712 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Jpk5 DNA segment, Chr 5, Japan, Kominami 5 MGI:102711 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Kng2 DNA segment, Chr 5, Kingsley 2 MGI:1861750 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Kng3 DNA segment, Chr 5, Kingsley 3 MGI:1861751 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Kyo2 DNA segment, Chr 5, Kyoto University 2 MGI:93164 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Lec1 DNA segment, Chr 5, Laboratory of Experimental Carcinogenesis 1 MGI:1891400 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Leh1 DNA segment, Chr 5, Lehrach 1 MGI:93165 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Ler1 DNA segment, Chr 5, Le Roy 1 MGI:93166 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mgc1 DNA segment, Chr 5, MRC UK Mouse Genome Centre 1 MGI:1861140 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mgi1 DNA Segment, Chr 5, Mouse Genome Informatics 1 MGI:2661637 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mgi10 DNA Segment, Chr 5, Mouse Genome Informatics 10 MGI:2678218 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mgi11 DNA Segment, Chr 5, Mouse Genome Informatics 11 MGI:2678219 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mgi12 DNA Segment, Chr 5, Mouse Genome Informatics 12 MGI:2141059 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mgi13 DNA Segment, Chr 5, Mouse Genome Informatics 13 MGI:2141209 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mgi14 DNA Segment, Chr 5, Mouse Genome Informatics 14 MGI:3035713 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mgi15 DNA Segment, Chr 5, Mouse Genome Informatics 15 MGI:3035714 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mgi16 DNA Segment, Chr 5, Mouse Genome Informatics 16 MGI:3035715 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mgi17 DNA Segment, Chr 5, Mouse Genome Informatics 17 MGI:3035716 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mgi18 DNA Segment, Chr 5, Mouse Genome Informatics 18 MGI:3035717 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mgi19 DNA Segment, Chr 5, Mouse Genome Informatics 19 MGI:3035718 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mgi2 DNA Segment, Chr 5, Mouse Genome Informatics 2 MGI:2661638 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mgi20 DNA Segment, Chr 5, Mouse Genome Informatics 20 MGI:3035719 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mgi21 DNA Segment, Chr 5, Mouse Genome Informatics 21 MGI:3035720 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mgi22 DNA Segment, Chr 5, Mouse Genome Informatics 22 MGI:3035721 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mgi23 DNA Segment, Chr 5, Mouse Genome Informatics 23 MGI:3035722 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mgi24 DNA Segment, Chr 5, Mouse Genome Informatics 24 MGI:3035723 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mgi25 DNA Segment, Chr 5, Mouse Genome Informatics 25 MGI:3035724 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mgi26 DNA Segment, Chr 5, Mouse Genome Informatics 26 MGI:3035725 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mgi27 DNA Segment, Chr 5, Mouse Genome Informatics 27 MGI:3035726 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mgi28 DNA Segment, Chr 5, Mouse Genome Informatics 28 MGI:3035727 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mgi29 DNA Segment, Chr 5, Mouse Genome Informatics 29 MGI:3035728 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mgi3 DNA Segment, Chr 5, Mouse Genome Informatics 3 MGI:2661639 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mgi30 DNA Segment, Chr 5, Mouse Genome Informatics 30 MGI:3035729 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mgi31 DNA Segment, Chr 5, Mouse Genome Informatics 31 MGI:3035730 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mgi32 DNA Segment, Chr 5, Mouse Genome Informatics 32 MGI:3035731 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mgi33 DNA Segment, Chr 5, Mouse Genome Informatics 33 MGI:3035732 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mgi34 DNA Segment, Chr 5, Mouse Genome Informatics 34 MGI:3035733 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mgi35 DNA Segment, Chr 5, Mouse Genome Informatics 35 MGI:3035734 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mgi36 DNA Segment, Chr 5, Mouse Genome Informatics 36 MGI:3035735 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mgi37 DNA Segment, Chr 5, Mouse Genome Informatics 37 MGI:2140752 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mgi38 DNA Segment, Chr 5, Mouse Genome Informatics 38 MGI:2141157 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mgi39 DNA Segment, Chr 5, Mouse Genome Informatics 39 MGI:3521939 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mgi4 DNA Segment, Chr 5, Mouse Genome Informatics 4 MGI:2661640 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mgi40 DNA Segment, Chr 5, Mouse Genome Informatics 40 MGI:2140807 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mgi41 DNA Segment, Chr 5, Mouse Genome Informatics 41 MGI:2141118 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mgi42 DNA Segment, Chr 5, Mouse Genome Informatics 42 MGI:3035328 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mgi5 DNA Segment, Chr 5, Mouse Genome Informatics 5 MGI:2661641 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mgi6 DNA Segment, Chr 5, Mouse Genome Informatics 6 MGI:2661642 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mgi7 DNA Segment, Chr 5, Mouse Genome Informatics 7 MGI:2661643 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mgi8 DNA Segment, Chr 5, Mouse Genome Informatics 8 MGI:2661644 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mgi9 DNA Segment, Chr 5, Mouse Genome Informatics 9 MGI:2678217 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit1 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 1 MGI:93167 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit10 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 10 MGI:93168 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit100 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 100 MGI:93169 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit1000 DNA Segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 1000 MGI:102395 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit1001 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 1001 MGI:92854 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit1002 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 1002 MGI:88995 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit1003 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 1003 MGI:91500 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit1004 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 1004 MGI:3622347 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit1005 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 1005 MGI:93955 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit1006 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 1006 MGI:93574 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit101 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 101 MGI:93170 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit102 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 102 MGI:93171 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit103a DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 103a MGI:93172 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit103b DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 103b MGI:3641580 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit104 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 104 MGI:93173 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit105 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 105 MGI:93174 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit106 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 106 MGI:93175 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit107 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 107 MGI:93176 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit108 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 108 MGI:93177 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit11 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 11 MGI:93179 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit110 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 110 MGI:93180 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit111 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 111 MGI:93181 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit112 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 112 MGI:93182 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit113 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 113 MGI:93183 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit114 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 114 MGI:93184 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit115 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 115 MGI:93185 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit115.3 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 115.3 MGI:3614073 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit117 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 117 MGI:93187 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit118 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 118 MGI:93188 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit119 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 119 MGI:93189 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit12 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 12 MGI:93190 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit120 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 120 MGI:93191 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit121 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 121 MGI:93192 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit122 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 122 MGI:93193 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit123 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 123 MGI:93194 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit124 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 124 MGI:93195 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit125 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 125 MGI:93196 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit126 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 126 MGI:93197 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit127 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 127 MGI:93198 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit128 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 128 MGI:93199 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit129 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 129 MGI:93200 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit13 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 13 MGI:93201 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit130 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 130 MGI:93202 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit131 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 131 MGI:93203 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit132 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 132 MGI:93204 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit132.2 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 132.2 MGI:3614075 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit133 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 133 MGI:93205 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit134 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 134 MGI:93206 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit135 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 135 MGI:93207 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit136 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 136 MGI:93208 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit137 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 137 MGI:93209 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit138 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 138 MGI:93210 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit139 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 139 MGI:93211 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit14 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 14 MGI:93212 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit140 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 140 MGI:93213 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit141 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 141 MGI:93214 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit142 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 142 MGI:93215 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit143 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 143 MGI:93216 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit144 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 144 MGI:93217 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit145 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 145 MGI:93218 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit146 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 146 MGI:93219 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit147 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 147 MGI:93220 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit148 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 148 MGI:93221 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit149 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 149 MGI:93222 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit15 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 15 MGI:93223 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit150 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 150 MGI:93224 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit151 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 151 MGI:93225 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit152 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 152 MGI:93226 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit153 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 153 MGI:93227 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit154 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 154 MGI:93228 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit155 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 155 MGI:93229 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit156 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 156 MGI:93230 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit157 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 157 MGI:93231 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit158 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 158 MGI:93232 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit159 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 159 MGI:93233 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit159.1 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 159.1 MGI:3614076 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit16 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 16 MGI:93234 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit16.1 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 16.1 MGI:3614077 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit16.2 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 16.2 MGI:3614078 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit160 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 160 MGI:93235 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit161 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 161 MGI:93236 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit162 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 162 MGI:93237 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit163 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 163 MGI:93238 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit164 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 164 MGI:93239 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit165 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 165 MGI:93240 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit166 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 166 MGI:93241 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit167 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 167 MGI:93242 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit168 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 168 MGI:93243 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit169 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 169 MGI:93244 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit17 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 17 MGI:93245 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit170 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 170 MGI:93246 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit171 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 171 MGI:93247 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit172 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 172 MGI:93248 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit173 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 173 MGI:93249 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit173.1 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 173.1 MGI:3614079 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit174 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 174 MGI:93250 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit175 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 175 MGI:93251 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit176 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 176 MGI:93252 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit177 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 177 MGI:93253 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit178 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 178 MGI:93254 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit179 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 179 MGI:93255 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit179.1 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 179.1 MGI:3614080 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit18 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 18 MGI:93256 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit180 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 180 MGI:93257 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit181 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 181 MGI:93258 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit182 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 182 MGI:93259 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit183 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 183 MGI:93260 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit184 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 184 MGI:93261 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit185 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 185 MGI:93262 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit186 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 186 MGI:93263 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit187 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 187 MGI:93264 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit189 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 189 MGI:93266 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit19 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 19 MGI:93267 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit190 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 190 MGI:93268 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit191 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 191 MGI:93269 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit192 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 192 MGI:93270 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit193 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 193 MGI:93271 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit194 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 194 MGI:93272 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit195 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 195 MGI:93273 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit196 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 196 MGI:93274 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit197 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 197 MGI:93275 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit199 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 199 MGI:93276 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit20 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 20 MGI:93277 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit200 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 200 MGI:93278 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit201 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 201 MGI:93279 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit202 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 202 MGI:93280 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit203 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 203 MGI:93281 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit204 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 204 MGI:93282 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit204.1 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 204.1 MGI:3614081 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit205 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 205 MGI:93283 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit206 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 206 MGI:93284 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit207 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 207 MGI:93285 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit208 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 208 MGI:93286 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit209 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 209 MGI:93287 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit210a DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 210a MGI:93288 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit210b DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 210b MGI:3641602 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit212 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 212 MGI:93290 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit213 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 213 MGI:93291 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit214 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 214 MGI:93292 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit215 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 215 MGI:93293 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit216 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 216 MGI:93294 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit217 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 217 MGI:93295 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit218 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 218 MGI:93296 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit219 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 219 MGI:93297 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit22 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 22 MGI:93298 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit22.3 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 22.3 MGI:3614082 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit220 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 220 MGI:93299 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit221 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 221 MGI:93300 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit222 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 222 MGI:93301 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit223 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 223 MGI:93302 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit224 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 224 MGI:93303 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit225 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 225 MGI:93304 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit226 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 226 MGI:93305 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit227 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 227 MGI:93306 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit228 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 228 MGI:93307 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit229 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 229 MGI:93308 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit23 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 23 MGI:93309 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit230 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 230 MGI:93310 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit230.3 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 230.3 MGI:3614083 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit231 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 231 MGI:93311 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit232 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 232 MGI:93312 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit233 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 233 MGI:93313 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit234 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 234 MGI:93314 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit235 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 235 MGI:93315 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit236 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 236 MGI:93316 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit237 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 237 MGI:93317 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit238 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 238 MGI:93318 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit239 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 239 MGI:93319 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit24 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 24 MGI:93320 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit240 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 240 MGI:93321 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit241 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 241 MGI:93322 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit242 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 242 MGI:93323 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit243 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 243 MGI:93324 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit244 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 244 MGI:93325 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit245 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 245 MGI:93326 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit246 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 246 MGI:93327 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit247 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 247 MGI:93328 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit248 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 248 MGI:100468 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit248.2 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 248.2 MGI:3614084 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit249 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 249 MGI:100467 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit25 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 25 MGI:93329 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit250 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 250 MGI:100466 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit251 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 251 MGI:100465 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit252 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 252 MGI:100464 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit253 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 253 MGI:100463 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit254 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 254 MGI:100462 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit255 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 255 MGI:100461 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit256 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 256 MGI:100460 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit257 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 257 MGI:100459 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit258 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 258 MGI:100458 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit259 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 259 MGI:100457 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit26 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 26 MGI:93330 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit260 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 260 MGI:100456 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit261 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 261 MGI:100455 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit262 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 262 MGI:100454 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit263 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 263 MGI:100453 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit264 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 264 MGI:100452 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit265 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 265 MGI:100451 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit266 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 266 MGI:100450 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit267 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 267 MGI:100449 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit268 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 268 MGI:100448 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit269 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 269 MGI:100447 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit27 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 27 MGI:93331 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit270 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 270 MGI:100446 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit271 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 271 MGI:100445 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit271.1 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 271.1 MGI:3614085 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit272 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 272 MGI:100444 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit273 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 273 MGI:100443 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit273.1 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 273.1 MGI:3614086 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit274 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 274 MGI:100442 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit275 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 275 MGI:100441 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit276 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 276 MGI:100440 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit277 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 277 MGI:100439 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit278 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 278 MGI:100438 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit279 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 279 MGI:100437 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit280 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 280 MGI:100436 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit281 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 281 MGI:100435 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit282 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 282 MGI:100434 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit283 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 283 MGI:100433 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit284 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 284 MGI:100432 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit285 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 285 MGI:100431 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit286 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 286 MGI:100430 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit286.2 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 286.2 MGI:3614087 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit287 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 287 MGI:100429 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit288 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 288 MGI:100428 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit289 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 289 MGI:100427 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit29 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 29 MGI:93332 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit290 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 290 MGI:100426 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit291 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 291 MGI:100425 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit292 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 292 MGI:100424 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit293 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 293 MGI:100423 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit294 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 294 MGI:100422 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit295 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 295 MGI:100421 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit296 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 296 MGI:100420 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit297 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 297 MGI:100419 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit298 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 298 MGI:100418 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit299 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 299 MGI:100417 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit3 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 3 MGI:93333 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit30 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 30 MGI:93334 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit300 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 300 MGI:100416 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit301 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 301 MGI:100415 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit302 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 302 MGI:100414 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit303 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 303 MGI:100413 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit303.1 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 303.1 MGI:3614088 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit304 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 304 MGI:100412 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit305 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 305 MGI:100411 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit305.2 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 305.2 MGI:3620580 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit306 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 306 MGI:100410 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit307 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 307 MGI:100409 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit308 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 308 MGI:100408 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit309 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 309 MGI:100407 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit31 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 31 MGI:93335 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit310 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 310 MGI:100406 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit310.1 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 310.1 MGI:3614089 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit311 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 311 MGI:100405 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit312 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 312 MGI:100404 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit313 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 313 MGI:100403 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit314 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 314 MGI:100402 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit315 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 315 MGI:100401 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit316 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 316 MGI:100400 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit317 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 317 MGI:100399 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit318 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 318 MGI:100398 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit319 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 319 MGI:100397 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit32 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 32 MGI:93336 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit320 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 320 MGI:100396 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit321 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 321 MGI:100395 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit322 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 322 MGI:100394 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit323 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 323 MGI:100393 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit324 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 324 MGI:100392 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit325 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 325 MGI:100391 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit326 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 326 MGI:100390 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit327 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 327 MGI:100389 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit328 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 328 MGI:100388 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit329 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 329 MGI:100387 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit33 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 33 MGI:93337 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit33.2 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 33.2 MGI:3614090 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit330 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 330 MGI:100386 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit331 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 331 MGI:100385 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit332 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 332 MGI:100384 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit332.1 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 332.1 MGI:3614091 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit333 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 333 MGI:100383 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit334 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 334 MGI:100382 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit335 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 335 MGI:100381 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit336 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 336 MGI:100380 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit337 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 337 MGI:100379 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit338 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 338 MGI:100378 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit339 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 339 MGI:100377 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit34 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 34 MGI:93338 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit340 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 340 MGI:100376 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit341 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 341 MGI:100375 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit343 DNA Segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 343 MGI:102074 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit343.2 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 343.2 MGI:3614093 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit344 DNA Segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 344 MGI:102071 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit345 DNA Segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 345 MGI:102072 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit346 DNA Segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 346 MGI:102073 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit346.1 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 346.1 MGI:3614094 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit347 DNA Segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 347 MGI:102075 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit348 DNA Segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 348 MGI:102076 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit349 DNA Segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 349 MGI:102077 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit350 DNA Segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 350 MGI:102078 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit351 DNA Segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 351 MGI:102080 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit351.1 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 351.1 MGI:3614095 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit352 DNA Segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 352 MGI:102079 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit353 DNA Segment, Chr 5 Massachusetts Institute of Technology 353 MGI:102081 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit354 DNA Segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 354 MGI:102082 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit355 DNA Segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 355 MGI:102083 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit356 DNA Segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 356 MGI:102084 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit356.3 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 356.3 MGI:3614096 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit357 DNA Segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 357 MGI:102086 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit358 DNA Segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 358 MGI:102085 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit359 DNA Segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 359 MGI:102087 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit360 DNA Segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 360 MGI:102089 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit361 DNA Segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 361 MGI:102088 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit362 DNA Segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 362 MGI:102090 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit363 DNA Segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 363 MGI:102092 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit364 DNA Segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 364 MGI:102091 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit365 DNA Segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 365 MGI:102093 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit365.2 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 365.2 MGI:3614097 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit366 DNA Segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 366 MGI:102094 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit367 DNA Segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 367 MGI:102095 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit368 DNA Segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 368 MGI:102096 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit369 DNA Segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 369 MGI:102097 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit370 DNA Segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 370 MGI:102098 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit371 DNA Segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 371 MGI:102099 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit372 DNA Segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 372 MGI:102100 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit373 DNA Segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 373 MGI:102101 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit374 DNA Segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 374 MGI:102102 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit375 DNA Segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 375 MGI:102103 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit376 DNA Segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 376 MGI:102104 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit377 DNA Segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 377 MGI:102105 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit378 DNA Segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 378 MGI:102106 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit380 DNA Segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 380 MGI:107096 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit381 DNA Segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology-381 MGI:108981 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit382 DNA Segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology-382 MGI:108982 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit383 DNA Segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology-383 MGI:108983 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit384 DNA Segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology-384 MGI:108984 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit385 DNA Segment, Chr 5 Massachusetts Institute of Technology 385 MGI:105730 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit386 DNA Segment, Chr 5 Massachusetts Institute of Technology 386 MGI:105731 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit387 DNA Segment, Chr 5 Massachusetts Institute of Technology 387 MGI:105732 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit388 DNA Segment, Chr 5 Massachusetts Institute of Technology 388 MGI:105733 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit389 DNA Segment, Chr 5 Massachusetts Institute of Technology 389 MGI:105734 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit39 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 39 MGI:93339 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit390 DNA Segment, Chr 5 Massachusetts Institute of Technology 390 MGI:105735 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit391 DNA Segment, Chr 5 Massachusetts Institute of Technology 391 MGI:105736 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit392 DNA Segment, Chr 5 Massachusetts Institute of Technology 392 MGI:105737 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit393 DNA Segment, Chr 5 Massachusetts Institute of Technology 393 MGI:105738 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit393.1 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 393.1 MGI:3614098 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit394 DNA Segment, Chr 5 Massachusetts Institute of Technology 394 MGI:105739 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit395 DNA Segment, Chr 5 Massachusetts Institute of Technology 395 MGI:105740 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit395.1 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 395.1 MGI:3614099 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit396 DNA Segment, Chr 5 Massachusetts Institute of Technology 396 MGI:105741 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit397 DNA Segment, Chr 5 Massachusetts Institute of Technology 397 MGI:105742 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit398 DNA Segment, Chr 5 Massachusetts Institute of Technology 398 MGI:105743 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit399 DNA Segment, Chr 5 Massachusetts Institute of Technology 399 MGI:105744 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit4 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 4 MGI:93340 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit40 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 40 MGI:93341 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit400 DNA Segment, Chr 5 Massachusetts Institute of Technology 400 MGI:105745 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit401 DNA Segment, Chr 5 Massachusetts Institute of Technology 401 MGI:105746 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit402 DNA Segment, Chr 5 Massachusetts Institute of Technology 402 MGI:105747 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit403 DNA Segment, Chr 5 Massachusetts Institute of Technology 403 MGI:105748 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit404 DNA Segment, Chr 5 Massachusetts Institute of Technology 404 MGI:105749 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit405 DNA Segment, Chr 5 Massachusetts Institute of Technology 405 MGI:105750 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit406 DNA Segment, Chr 5 Massachusetts Institute of Technology 406 MGI:105751 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit407 DNA Segment, Chr 5 Massachusetts Institute of Technology 407 MGI:105752 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit408 DNA Segment, Chr 5 Massachusetts Institute of Technology 408 MGI:105753 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit409 DNA Segment, Chr 5 Massachusetts Institute of Technology 409 MGI:105754 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit41 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 41 MGI:93342 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit410 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 410 MGI:108120 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit411 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 411 MGI:108121 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit412 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 412 MGI:108122 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit413 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 413 MGI:108123 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit414 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 414 MGI:108124 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit415 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 415 MGI:108125 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit416 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 416 MGI:108126 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit417 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 417 MGI:108127 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D9Mit1014 DNA segment, Chr 9, Massachusetts Institute of Technology 1014 MGI:108128 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit419 DNA Segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 419 MGI:107097 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit420a DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 420a MGI:107098 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit420b DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 420b MGI:3652852 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit421 DNA Segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 421 MGI:107099 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit423 DNA Segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 423 MGI:107101 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit424 DNA Segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 424 MGI:107102 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit425 DNA Segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 425 MGI:107103 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit426 DNA Segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 426 MGI:107104 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit427 DNA Segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 427 MGI:107105 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit428 DNA Segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 428 MGI:107106 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit429 DNA Segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 429 MGI:107107 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit43 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 43 MGI:93344 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit43.2 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 43.2 MGI:3614100 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit430 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 430 MGI:705037 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit431 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 431 MGI:704519 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit44 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 44 MGI:93345 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit46 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 46 MGI:93346 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit47 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 47 MGI:93347 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit48 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 48 MGI:93348 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit49 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 49 MGI:93349 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit5 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 5 MGI:93350 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit50 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 50 MGI:93351 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit51 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 51 MGI:93352 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit52 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 52 MGI:93353 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit54 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 54 MGI:93354 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit55 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 55 MGI:93355 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit57 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 57 MGI:93356 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit58 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 58 MGI:93357 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit59 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 59 MGI:93358 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit6 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 6 MGI:93359 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit60 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 60 MGI:93360 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit61 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 61 MGI:93361 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit62 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 62 MGI:93362 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit63 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 63 MGI:93363 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit64 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 64 MGI:93364 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit64.2 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 64.2 MGI:3614101 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit65 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 65 MGI:93365 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit66 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 66 MGI:93366 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit67 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 67 MGI:93367 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit68 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 68 MGI:93368 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit69 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 69 MGI:93369 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit7 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 7 MGI:93370 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit70 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 70 MGI:93371 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit71 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 71 MGI:93372 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit72 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 72 MGI:93373 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit73 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 73 MGI:93374 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit74 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 74 MGI:93375 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit75 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 75 MGI:93376 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit76 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 76 MGI:93377 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit77 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 77 MGI:93378 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit78a DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 78a MGI:93379 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit78b DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 78b MGI:3652854 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit79 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 79 MGI:93380 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit80 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 80 MGI:93381 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit81 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 81 MGI:93382 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit82 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 82 MGI:93383 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit83 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 83 MGI:93384 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit84 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 84 MGI:93385 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit84.1 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 84.1 MGI:3614102 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit85 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 85 MGI:93386 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit86 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 86 MGI:93387 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit86.1 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 86.1 MGI:3614103 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit87 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 87 MGI:93388 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit88 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 88 MGI:93389 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit89 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 89 MGI:93390 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit9 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 9 MGI:93391 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit90 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 90 MGI:93392 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit91 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 91 MGI:93393 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit92 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 92 MGI:93394 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D8Mit1011 DNA segment, Chr 8, Massachusetts Institute of Technology 1011 MGI:3614104 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit93 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 93 MGI:93395 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit94 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 94 MGI:93396 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit94.1 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 94.1 MGI:3614105 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit95 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 95 MGI:93397 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit96 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 96 MGI:93398 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit97 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 97 MGI:93399 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit98 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 98 MGI:93400 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mit99 DNA segment, Chr 5, Massachusetts Institute of Technology 99 MGI:93401 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Mnl25e DNA segment, Chr 5, Massachusetts Neurogenetics Laboratory 25, expressed MGI:107753 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Nam1 DNA segment, Chr 5, Notre-Dame de la Paix 1 MGI:99496 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Nam10 DNA segment, Chr 5, Notre-Dame de la Paix 10 MGI:103059 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Nam11 DNA segment, Chr 5, Notre-Dame de la Paix 11 MGI:103058 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Nam12 DNA segment, Chr 5, Notre-Dame de la Paix 12 MGI:103057 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Nam13 DNA segment, Chr 5, Notre-Dame de la Paix 13 MGI:103056 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Nam14 DNA segment, Chr 5, Notre-Dame de la Paix 14 MGI:103055 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Nam15 DNA segment, Chr 5, Notre-Dame de la Paix 15 MGI:103054 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Nam16 DNA segment, Chr 5, Notre-Dame de la Paix 16 MGI:103053 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Nam17 DNA segment, Chr 5, Notre-Dame de la Paix 17 MGI:103052 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Nam18 DNA segment, Chr 5, Notre-Dame de la Paix 18 MGI:103051 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Nam19 DNA segment, Chr 5, Notre-Dame de la Paix 19 MGI:103050 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Nam2 DNA segment, Chr 5, Notre-Dame de la Paix 2 MGI:99497 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Nam20 DNA segment, Chr 5, Notre-Dame de la Paix 20 MGI:103049 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Nam21 DNA segment, Chr 5, Notre-Dame de la Paix 21 MGI:103048 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Nam22 DNA segment, Chr 5, Notre-Dame de la Paix 22 MGI:103047 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Nam3 DNA segment, Chr 5, Notre-Dame de la Paix 3 MGI:99498 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Nam4 DNA segment, Chr 5, Notre-Dame de la Paix 4 MGI:103046 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Nam5 DNA segment, Chr 5, Notre-Dame de la Paix 5 MGI:103045 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Nam6 DNA segment, Chr 5, Notre-Dame de la Paix 6 MGI:103044 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Nam7 DNA segment, Chr 5, Notre-Dame de la Paix 7 MGI:103043 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Nam8 DNA segment, Chr 5, Notre-Dame de la Paix 8 MGI:103042 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Nam9 DNA segment, Chr 5, Notre-Dame de la Paix 9 MGI:103041 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Ncnp1 DNA segment, Chr 5, National Center of Neurology and Psychiatry 1 MGI:1890431 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Ncnp2 DNA segment, Chr 5, National Center of Neurology and Psychiatry 2 MGI:1890432 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Ncnp3 DNA segment, Chr 5, National Center of Neurology and Psychiatry 3 MGI:1890433 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Ncnp4 DNA segment, Chr 5, National Center of Neurology and Psychiatry 4 MGI:1890434 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Ncnp5 DNA segment, Chr 5, National Center of Neurology and Psychiatry 5 MGI:1890435 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Ncnp6 DNA segment, Chr 5, National Center of Neurology and Psychiatry 6 MGI:1931856 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Ncnp7 DNA segment, Chr 5, National Center of Neurology and Psychiatry 7 MGI:1931857 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Ncvs1 DNA segment, Chr 5, National Cardiovascular Center, Shionogi 1 MGI:93402 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Ncvs10 DNA segment, Chr 5, National Cardiovascular Center, Shionogi 10 MGI:93403 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Ncvs11 DNA segment, Chr 5, National Cardiovascular Center, Shionogi 11 MGI:93404 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Ncvs12 DNA segment, Chr 5, National Cardiovascular Center, Shionogi 12 MGI:93405 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Ncvs13 DNA segment, Chr 5, National Cardiovascular Center, Shionogi 13 MGI:93406 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Ncvs14 DNA segment, Chr 5, National Cardiovascular Center, Shionogi 14 MGI:93407 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Ncvs15 DNA segment, Chr 5, National Cardiovascular Center, Shionogi 15 MGI:93408 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Ncvs16 DNA segment, Chr 5, National Cardiovascular Center, Shionogi 16 MGI:93409 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Ncvs17 DNA segment, Chr 5, National Cardiovascular Center, Shionogi 17 MGI:93410 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Ncvs18 DNA segment, Chr 5, National Cardiovascular Center, Shionogi 18 MGI:93411 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Ncvs19 DNA segment, Chr 5, National Cardiovascular Center, Shionogi 19 MGI:93412 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Ncvs2 DNA segment, Chr 5, National Cardiovascular Center, Shionogi 2 MGI:93413 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Ncvs20 DNA segment, Chr 5, National Cardiovascular Center, Shionogi 20 MGI:93414 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Ncvs21 DNA segment, Chr 5, National Cardiovascular Center, Shionogi 21 MGI:93415 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Ncvs22 DNA segment, Chr 5, National Cardiovascular Center, Shionogi 22 MGI:93416 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Ncvs23 DNA segment, Chr 5, National Cardiovascular Center, Shionogi 23 MGI:93417 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Ncvs24 DNA segment, Chr 5, National Cardiovascular Center, Shionogi 24 MGI:93418 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Ncvs25 DNA segment, Chr 5, National Cardiovascular Center, Shionogi 25 MGI:93419 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Ncvs26 DNA segment, Chr 5, National Cardiovascular Center, Shionogi 26 MGI:93420 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Ncvs27 DNA segment, Chr 5, National Cardiovascular Center, Shionogi 27 MGI:93421 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Ncvs28 DNA segment, Chr 5, National Cardiovascular Center, Shionogi 28 MGI:93422 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Ncvs29 DNA segment, Chr 5, National Cardiovascular Center, Shionogi 29 MGI:93423 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Ncvs3 DNA segment, Chr 5, National Cardiovascular Center, Shionogi 3 MGI:93424 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Ncvs30 DNA segment, Chr 5, National Cardiovascular Center, Shionogi 30 MGI:93425 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Ncvs31 DNA segment, Chr 5, National Cardiovascular Center, Shionogi 31 MGI:93426 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Ncvs32 DNA segment, Chr 5, National Cardiovascular Center, Shionogi 32 MGI:93427 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Ncvs33 DNA segment, Chr 5, National Cardiovascular Center, Shionogi 33 MGI:93428 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Ncvs34 DNA segment, Chr 5, National Cardiovascular Center, Shionogi 34 MGI:93429 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Ncvs35 DNA segment, Chr 5, National Cardiovascular Center, Shionogi 35 MGI:93430 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Ncvs36 DNA segment, Chr 5, National Cardiovascular Center, Shionogi 36 MGI:93431 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Ncvs37 DNA segment, Chr 5, National Cardiovascular Center, Shionogi 37 MGI:93432 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Ncvs38 DNA segment, Chr 5, National Cardiovascular Center, Shionogi 38 MGI:93433 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Ncvs39 DNA segment, Chr 5, National Cardiovascular Center, Shionogi 39 MGI:93434 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Ncvs4 DNA segment, Chr 5, National Cardiovascular Center, Shionogi 4 MGI:93435 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Ncvs40 DNA segment, Chr 5, National Cardiovascular Center, Shionogi 40 MGI:93436 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Ncvs41 DNA segment, Chr 5, National Cardiovascular Center, Shionogi 41 MGI:93437 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Ncvs42 DNA segment, Chr 5, National Cardiovascular Center, Shionogi 42 MGI:93438 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Ncvs43 DNA segment, Chr 5, National Cardiovascular Center, Shionogi 43 MGI:93439 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Ncvs44 DNA segment, Chr 5, National Cardiovascular Center, Shionogi 44 MGI:93440 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Ncvs45 DNA segment, Chr 5, National Cardiovascular Center, Shionogi 45 MGI:93441 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Ncvs46 DNA segment, Chr 5, National Cardiovascular Center, Shionogi 46 MGI:93442 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Ncvs47 DNA segment, Chr 5, National Cardiovascular Center, Shionogi 47 MGI:93443 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Ncvs48 DNA segment, Chr 5, National Cardiovascular Center, Shionogi 48 MGI:93444 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Ncvs49 DNA segment, Chr 5, National Cardiovascular Center, Shionogi 49 MGI:93445 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Ncvs5 DNA segment, Chr 5, National Cardiovascular Center, Shionogi 5 MGI:93446 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Ncvs50 DNA segment, Chr 5, National Cardiovascular Center, Shionogi 50 MGI:93447 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Ncvs51 DNA segment, Chr 5, National Cardiovascular Center, Shionogi 51 MGI:93448 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Ncvs52 DNA segment, Chr 5, National Cardiovascular Center, Shionogi 52 MGI:93449 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Ncvs53 DNA segment, Chr 5, National Cardiovascular Center, Shionogi 53 MGI:93450 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Ncvs54 DNA segment, Chr 5, National Cardiovascular Center, Shionogi 54 MGI:93451 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Ncvs55 DNA segment, Chr 5, National Cardiovascular Center, Shionogi 55 MGI:93452 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Ncvs56 DNA segment, Chr 5, National Cardiovascular Center, Shionogi 56 MGI:93453 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Ncvs57 DNA segment, Chr 5, National Cardiovascular Center, Shionogi 57 MGI:93454 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Ncvs58 DNA segment, Chr 5, National Cardiovascular Center, Shionogi 58 MGI:93455 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Ncvs59 DNA segment, Chr 5, National Cardiovascular Center, Shionogi 59 MGI:93456 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Ncvs6 DNA segment, Chr 5, National Cardiovascular Center, Shionogi 6 MGI:93457 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Ncvs60 DNA segment, Chr 5, National Cardiovascular Center, Shionogi 60 MGI:93458 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Ncvs61 DNA segment, Chr 5, National Cardiovascular Center, Shionogi 61 MGI:93459 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Ncvs62 DNA segment, Chr 5, National Cardiovascular Center, Shionogi 62 MGI:93460 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Ncvs63 DNA segment, Chr 5, National Cardiovascular Center, Shionogi 63 MGI:106722 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Ncvs64 DNA segment, Chr 5, National Cardiovascular Center, Shionogi 64 MGI:106721 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Ncvs65 DNA segment, Chr 5, National Cardiovascular Center, Shionogi 65 MGI:106720 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Ncvs7 DNA segment, Chr 5, National Cardiovascular Center, Shionogi 7 MGI:93461 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Ncvs8 DNA segment, Chr 5, National Cardiovascular Center, Shionogi 8 MGI:93462 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Ncvs9 DNA segment, Chr 5, National Cardiovascular Center, Shionogi 9 MGI:93463 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Nds1 DNA segment, Chr 5, Nuffield Department of Surgery 1 MGI:93464 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Nds13 DNA segment, Chr 5, Nuffield Department of Surgery 13 MGI:104403 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Nds2 DNA segment, Chr 5, Nuffield Department of Surgery 2 MGI:93465 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Nds3 DNA segment, Chr 5, Nuffield Department of Surgery 3 MGI:93466 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Nds4 DNA segment, Chr 5, Nuffield Department of Surgery 4 MGI:93467 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Nds5 DNA segment, Chr 5, Nuffield Department of Surgery 5 MGI:93468 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Nds6 DNA segment, Chr 5, Nuffield Department of Surgery 6 MGI:99248 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Nds8 DNA segment, Chr 5, Nuffield Department of Surgery 8 MGI:99249 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Nwu1 DNA segment, Chr 5, Northwestern University 1 MGI:894299 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Nwu10 DNA segment, Chr 5, Northwestern University 10 MGI:894287 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Nwu11 DNA segment, Chr 5, Northwestern University 11 MGI:894400 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Nwu12 DNA segment, Chr 5, Northwestern University 12 MGI:894401 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Nwu13 DNA segment, Chr 5, Northwestern University 13 MGI:894402 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Nwu14 DNA segment, Chr 5, Northwestern University 14 MGI:894403 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Nwu2 DNA segment, Chr 5, Northwestern University 2 MGI:894301 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Nwu3 DNA segment, Chr 5, Northwestern University 3 MGI:894300 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Nwu4 DNA segment, Chr 5, Northwestern University 4 MGI:894303 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Nwu5 DNA segment, Chr 5, Northwestern University 5 MGI:894302 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Nwu6 DNA segment, Chr 5, Northwestern University 6 MGI:894305 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Nwu7 DNA segment, Chr 5, Northwestern University 7 MGI:894304 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Nwu8 DNA segment, Chr 5, Northwestern University 8 MGI:894307 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Nwu9 DNA segment, Chr 5, Northwestern University 9 MGI:894306 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Pas1 DNA segment, Chr 5, Pasteur Institute 1 MGI:93469 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Pas2 DNA segment, Chr 5, Pasteur Institute 2 MGI:93470 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Pas3 DNA segment, Chr 5, Pasteur Institute 3 MGI:93471 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Rik100 DNA segment, Chr 5, RIKEN 100 MGI:106719 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Rik101 DNA segment, Chr 5, RIKEN 101 MGI:106718 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Rik102 DNA segment, Chr 5, RIKEN 102 MGI:106717 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Rik103 DNA segment, Chr 5, RIKEN 103 MGI:106716 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Rik104 DNA segment, Chr 5, RIKEN 104 MGI:106715 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Rik105 DNA segment, Chr 5, RIKEN 105 MGI:106714 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Rik106 DNA segment, Chr 5, RIKEN 106 MGI:106713 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Rik107 DNA segment, Chr 5, RIKEN 107 MGI:106712 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Rik108 DNA segment, Chr 5, RIKEN 108 MGI:106711 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Rik109 DNA segment, Chr 5, RIKEN 109 MGI:106710 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Rik110 DNA segment, Chr 5, RIKEN 110 MGI:106709 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Rik111 DNA segment, Chr 5, RIKEN 111 MGI:106708 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Rik112 DNA segment, Chr 5, RIKEN 112 MGI:106707 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Rik113 DNA segment, Chr 5, RIKEN 113 MGI:106706 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Rik114 DNA segment, Chr 5, RIKEN 114 MGI:106705 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Rik115 DNA segment, Chr 5, RIKEN 115 MGI:106704 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Rik116 DNA segment, Chr 5, RIKEN 116 MGI:106703 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Rik117 DNA segment, Chr 5, RIKEN 117 MGI:106702 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Rik119 DNA segment, Chr 5, RIKEN 119 MGI:105573 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Rik120 DNA segment, Chr 5, RIKEN 120 MGI:105572 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Rik121 DNA segment, Chr 5, RIKEN 121 MGI:105571 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Rik122 DNA segment, Chr 5, RIKEN 122 MGI:105570 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Rik123 DNA segment, Chr 5, RIKEN 123 MGI:105569 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Rik124 DNA segment, Chr 5, RIKEN 124 MGI:105568 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Rik125 DNA segment, Chr 5, RIKEN 125 MGI:105567 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Rik126 DNA segment, Chr 5, RIKEN 126 MGI:105566 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Rik127 DNA segment, Chr 5, RIKEN 127 MGI:105565 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Rik128 DNA segment, Chr 5, RIKEN 128 MGI:105564 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Rik129 DNA segment, Chr 5, RIKEN 129 MGI:105563 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Rik130 DNA segment, Chr 5, RIKEN 130 MGI:105562 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Rik131 DNA segment, Chr 5, RIKEN 131 MGI:105561 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Rik132 DNA segment, Chr 5, RIKEN 132 MGI:105560 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Rik133 DNA segment, Chr 5, RIKEN 133 MGI:105559 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Rik134 DNA segment, Chr 5, RIKEN 134 MGI:105558 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Rik135 DNA segment, Chr 5, RIKEN 135 MGI:105557 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Rik136 DNA segment, Chr 5, RIKEN 136 MGI:1313132 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Rik137 DNA segment, Chr 5, RIKEN 137 MGI:1313131 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Rik138 DNA segment, Chr 5, RIKEN 138 MGI:1313118 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Rik139 DNA segment, Chr 5, RIKEN 139 MGI:1313121 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Rik140 DNA segment, Chr 5, RIKEN 140 MGI:1313107 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Rik141 DNA segment, Chr 5, RIKEN 141 MGI:1313108 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
D5Rik142 DNA segment, Chr 5, RIKEN 142 MGI:1313105 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP